Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

курсовая работа

5. Поняття відводу

Відвід судді

При наявності обставин, передбачених статтями 54 і 55 КПК, суддя і народний засідатель зобовязані за-явити самовідвід. На цих же підставах відвід судді або на-родному засідателю може бути заявлений прокурором, гро-мадським обвинувачем, підсудним, захисником, громадським захисником, а також потерпілим і його представником, ци-вільним позивачем і цивільним відповідачем або їх представ-никами.

Заяви про відвід подаються до початку судового слідства. Пізніша заява про відвід допускається у випадках, коли підстава для відводу стала відома після початку судового слідства.

Самовідвід і відвід судді чи народного засідателя можливі за
наявності хоча б однієї з підстав, передбачених ст. 54 і ст. 55 КПК та
наведених у коментарях до них.

Заявити самовідвід за наявності до того підстав -- це не право,
а обовязок судді і народного засідателя.

Суддя, а при колегіальному розгляді справи -- головуючий
зобовязані в підготовчій частині судового засідання оголосити
склад суду і прізвище запасного народного засідателя, якщо він є,
розяснити учасникам судового розгляду належне їм право відводу
і запитати, чи заявляють вони його проти будь-кого із складу суду (статті 287, 360 КПК).

Заяви про відвід і самовідвід мають бути подані до початку
судового слідства з тим, щоб не ускладнювати процес у даній справі.

Якщо відвід заявлено після початку судового слідства, суддя або головуючий повинні зясувати, коли підстава для відводу стала відома учаснику судового розгляду і причини його заяви з відступом від загального правила.

Заява про відвід судді, який одноособово розглядає справу, подається у письмовому вигляді не менш як за три дні до судового розгляду справи (ч. З ст. 57 КПК).

Відвід прокурора

Правила, передбачені статтями 54 і 56 КПК, сто-суються прокурора. Проте коли прокурор брав участь у про-веденні попереднього слідства в справі, у розгляді справи в суді першої інстанції, в касаційному порядку чи в порядку нагляду, то ці обставини не можуть бути підставою для відводу.

Питання про відвід прокурора на попередньому слідстві вирішує вищестоящий прокурор, а в суді -- суд, який розглядає справу, відповідно до правил, передбачених частинами 1 і 2 статті 57 КПК. Якщо справа розглядається суддею одноособово, він одноособово вирішує питання про відвід про-курора.

За змістом чинного законодавства прокурор, який бере участь у справі, має бути таким же обєктивним, як і суддя. Тому правила про відвід судді, за деякими винятками, поширюються і на проку-рора.

Крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 58 КПК, прокурор не може
бути відведений і тоді, коли він брав участь у дізнанні, затверджу-
вав обвинувальний висновок, санкціонував арешт або інші заходи
процесуального примусу, брав участь у розпорядчому засіданні
суду, в розслідуванні ново виявлених обставин і перегляді судом
справи за таких обставин. Ці винятки пояснюються єдністю завдань
прокурорського нагляду в усіх стадіях кримінального процесу.

Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких
політичних партій чи рухів (ч. 2 ст. 6 Закону про прокуратуру).

За наявності підстави для відводу прокурор має заявити
самовідвід, не чекаючи заяви про відвід.

Відвід прокурору може бути заявлений учасниками процесу в
ході провадження попереднього розслідування, а також у судовому
засіданні.

Прокурор вправі викласти вищестоящому прокурору або суду
свої пояснення з приводу заявленого йому відводу.

Вирішуючи питання про відвід чи самовідвід, вищестоящий
прокурор і суддя виносять постанову, а суд -- ухвалу.

До прийняття рішення про задоволення відводу чи самовідводу
прокурор продовжує виконувати свої функції.

Відвід слідчого і особи, яка провадить дізнання

Слідчий і особа, яка провадить дізнання, підлягають від-воду:

1. коли вони є потерпілими, свідками, цивільними позивачами, цивільними відповідачами або родичами кого-небудь з
них, а також родичами обвинуваченого;

2. коли вони брали участь у справі як експерти, спеціалісти,
перекладачі, захисники або представники інтересів потерпі-лого, цивільного позивача або цивільного відповідача;

3. коли вони або їх родичі заінтересовані в результатах
справи;

4. при наявності інших обставин, які викликають сумнів у їх
обєктивності.

При наявності зазначених підстав слідчий і особа, яка про-вадить дізнання, повинні заявити самовідвід, не чекаючи за-яви про відвід. За цими підставами відвід слідчому і особі, яка провадить дізнання, може бути заявлений обвинуваченим, по-терпілим і його представником, цивільним позивачем, цивіль-ним відповідачем або їх представниками, а слідчому -- і захисником.

Заява про відвід або самовідвід слідчого і особи, яка про-вадить дізнання, подається прокуророві, який розглядає і вирі-шує її протягом двадцяти чотирьох годин.

За смислом закону слідчий і особа, яка провадить дізнання,
підлягають відводу або самовідводу також у тих випадках, коли
вони є родичами підозрюваного, захисника, представника по-терпілого, цивільного позивача чи цивільного відповідача, експерта,
спеціаліста, перекладача або брали участь у справі як поняті,
підозрювані, обвинувачені. Наявність цих обставин викликає сумнів
у їхній обєктивності.

Не є підставою для їх відводу, самовідводу або усунення проку-рором від подальшого ведення слідства чи дізнання та обставина, що
раніше вони провадили розслідування даної справи. Однак слідчий,
який продовжує виконувати обовязки за своєю посадою, не вправі підтримувати в суді обвинувачення у справі, яку він розслідував. Він має бути усунутий судом від участі в справі за власною ініціативою або за клопотанням учасників судового розгляду.

Крім осіб, вказаних у ч. 2 ст. 60 КПК, відвід може бути заявлений
також підозрюваним і законним представником обвинуваченого.

Заява про відвід чи самовідвід може бути подана на будь-якому
етапі провадження попереднього слідства чи дізнання. Вона має
бути мотивованою.

Слідчий і особа, яка провадить дізнання, вправі дати свої пояснення з приводу заявленого їм відводу. До прийняття рішення прокурором відвід або самовідвід не усуває їх від виконання процесуальних дій у справі і не зупиняє розслідування.

Перед прийняттям рішення прокурор вправі зажадати пись-мових або усних пояснень слідчого або особи, яка провадить
дізнання, а також заслухати пояснення особи, яка заявила відвід.

Рішення прокурора оформляється мотивованою постановою, яка оголошується названим особам і може бути ними оскаржена вище-стоящому прокурору (ст. 235 КПК).

Якщо самовідвід чи відвід слідчому або особі, яка провадить
дізнання, не заявлений, але прокурору іншим чином стала відома
обставина, що виключає можливість їх участі у справі, він зобовязав-
ний відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 227 КПК усунути їх від подальшого ведення
попереднього слідства чи дізнання, оскільки не заявлення самовідводу, за наявності для цього підстав, має розглядатись як порушен-ня ними закону при розслідуванні справи.

Якщо начальник слідчого відділу бере участь у провадженні
попереднього слідства або провадить його особисто, користуючись
при цьому повноваженнями слідчого (ч. 2 ст. 1141 КПК), він
підлягає відводу, самовідводу та усуненню від подальшого ведення
слідства з тих же підстав і в тому ж порядку, що і слідчий.

Відвід перекладача, експерта, спеціаліста і секретаря судового засідання

Експерт -- це не зацікавлена в справі особа, що володіє спеціаль-ними пізнаннями й уміннями в окремій галузі науки, техніки, мистец-тва або ремесла і яка залучається у встановленому законом порядку до участі в кримінальному процесі для провадження експертизи.

Правовий статус експерта, певні вимоги до нього встановлені ст. 62, 75, 77, 196,500-201, 310-311 КПК України, законом України "Про судову експертизу" та підзаконними нормативними актами (Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та проведен-ня судових експертиз, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5; Настанова про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України -- наказ МВС України від 30.08.99 N2682 та інші).

Згідно зі ст. 10 Закону України "Про судову експертизу" судо-вими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Експертизи та інші дослідження в експертних установах провадяться співробітниками, які мають вишу освіту, пройшли відповідну підготовку та атестовані як експерти певної спеціальності.

Експертизи та інші дослідження в експертних установах можуть провадитись також позаштатними працівниками цих установ, ком-плектування складу котрих та встановлення порядку їхньої діяль-ності покладається на керівника експертної установи.

Статтею 11 Закону України "Про судову експертизу" визначені особи, які не можуть бути судовими експертами. Так, до виконання обовязків судового експерта не можуть залучатися особи, визнані у встановленому законом порядку недієздатними, а також ті, які мають судимість. Не може бути експертом особа, яка зацікавлена в справі і підлягає відводові. Згідно зі СТ. 75 КПК України, не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого або які раніше були, ревізорами в справі.

Згідно зі ст. 12 Закону "Про судову експертизу", ст. 54, 62, 75 КПК України в визначених випадках експерт підлягає відведенню і не може бути залучений до проведення експертизи.

Експерт підлягає відводові:

якщо він є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або родичем кого-небудь із них, а також родичем слідчого, особи, яка проваджувала дізнання, обвинувачуваного; якщо він брав участь у даній справі як свідок, соба, яка проваджувала дізнання, слідчий, захисник або представник інте-ресів потерпілого, цивільного позивача або відповідача;

якщо він особисто або його родичі зацікавлені в результаті справи;

якщо він знаходиться в службовій або іншій залежності від обвинувачуваного, потерпілого, цивільного позивача або відповідача;

якщо він проводив по даній справі ревізію, матеріали якої послужили підставою порушення кримінальної справи;

у випадку, коли виявиться його некомпетентність, та за на- явності інших обставин, які викликають сумнів у його обєктив-ності.

Слідчий, розглянувши заяву про відвід, складає постанову, в якій мотивує своє рішення.

Чинним законодавством визначено права та обовязки експерта в кримінальному процесі.

На експерта при провадженні експертизи в кримінальному про-цесі покладаються такі обовязки:

зявитися за викликом особи або органу, які призначили ек-спертизу;

заявити самовідвід за наявності передбачених законом об-ставин;

прийняти до виконання доручену йому експертизу;

повідомити в письмовій формі особу або орган, які призна-чили експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта (спеціаліста) або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставлено-го питання, а витребувані додаткові матеріали не були отримані.
Відмовитися від давання висновку з питань, що виходять за межі його компетенції, і письмово повідомити про це орган, що призна-чив експертизу;

використовувати всі наявні в його розпорядженні науково-технічні методи, засоби і свої пізнання для правильного і науково обґрунтованого рішення поставлених перед ним питань, одержан-ня достовірних висновків;

провести повне і всебічне дослідження й дати обґрунтова-ний та обєктивний письмовий висновок; на вимогу органу дізнан-ня, слідчого, прокурора, судді дати розяснення щодо даного ним висновку. При провадженні експертизи експерт самостійний у виборі засобів і методів дослідження. Експерт дає висновок від
свого імені і несе за нього особисту відповідальність.

Експерт має право:

ознайомитися з матеріалами справи, які стосуються експертизи;

порушувати клопотання про надання додаткових та нових матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань;

-- з дозволу особи або органу, які призначили експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих і судових дій, порушувати клопотання, що стосуються проведення експертизи, та задавати відповідні запитання особам, яких допитують;

вказувати у висновку експертизи на факти, які мають зна-чення для справи, про які йому не були поставлені запитання;

у випадку незгоди з іншими членами експертної комісії --
складати окремий висновок експертизи;

викладати письмово відповіді на запитання, які ставляться перед ним під час допиту;

оскаржувати в установленому порядку дії та рішення особи або органу, які призначили експертизу, що порушують права ек-сперта або порядок проведення експертизи;

отримувати винагороду за проведення судової експертизи, якщо її виконання не є службовим завданням (ст. 13 Закону України "Про судову експертизу", ст. 77 КПК);

вимагати вжиття визначених у законі заходів щодо забезпе-чення своєї безпеки в передбачених законом випадках.

Експерту забороняється:

самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені у наданих йому матеріалах неоднозначно;

зберігати речові та інші докази поза встановленим порядком;.

вирішувати питання, які не належать до його компетенції;

розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, дані попереднього слідства чи дізнання;

вирішувати правові питання;

використовувати для обґрунтування своїх висновків зведен-ня оперативно-пошукового характеру або інформацію, одержану з не процесуальних джерел;

здійснювати дослідження, спроможні призвести до повного знищення речових доказів або основних їхніх властивостей, не по-годивши це питання з особою, що призначила експертизу.

Експерт несе відповідальність за злісне ухилення або відмову без поважних причин від виконання своїх обовязків або за давання свідомо неправдивого висновку за ст. 178, 179 КК України, а також за розголошення без дозволу слідчого даних досудового слідства.

Спеціаліст. Спеціалістом у кримінальному процесі визнається будь-яка не заінтересована в результаті справи особа, яка має необхідні спеціальні знання в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі або володіє вміннями, навиками у певній галузі діяльності і відповідно до ст. 128-1 КПК України залучається до участі у прове-денні слідчої дії для сприяння слідчому в збиранні та дослідженні доказів.

Як спеціалістом, так і експертом можуть бути особи, які володіють спеціальними знаннями. Але в процесуальному статусі між експертом і спеціалістом є різниця. Спеціаліст, використовую-чи свої спеціальні знання, надає допомогу слідчому в провадженні слідчих дій, а саме: в пошуку, виявленні, фіксації, вилученні та огляді доказових матеріалів, застосуванню для цього необхідних технічних засобів, наприклад засобів так званої "польової криміналістики" при огляді місця події, тоді як експерт досліджує направлені йому на експертизу докази і формулює висновки за поставленими перед ним запитаннями, які мають значення са-мостійних доказів. Якщо експерт досліджує вже одержані докази і дає висновок, який має самостійне доказове значення, то спеціаліст покликаний надати допомогу в збиранні доказів. Тому процесуаль-не становище спеціаліста й експерта різне.

До особи, яка викликається як спеціаліст, закон ставить дві ос-новні вимоги: бути не заінтересованим у результаті справи та мати необхідні для участі в даній слідчій дії спеціальні знання.

Закон не обмежує кола слідчих дій, для участі в провадженні яких може бути залучений спеціаліст. Слідчий запрошує спеціаліста у тих випадках, коли він визнає за необхідне викорис-тати спеціальні знання та навички при провадженні слідчої дії.

Обовязковою є участь спеціаліста при проведенні:

а) зовнішнього огляду трупа та судово-медичного огляду особи. Ці дії провадяться за участю судово-медичного експерта або лікаря (ч. 1 ст. 192, ч. 2 ст. 193 КПК України);

б) ексгумації трупа. Ця дія провадиться за присутності судово-медичного експерта (ч. 2 ст. 192 КПК України);

в) допиту неповнолітнього свідка віком до 14 років, а за розсудом слідчого -- до 16 років. Ця дія провадиться за при-сутності педагога, а в разі необхідності (ч. 1 ст. 168 КПК України) -- лікаря.

Спеціаліст у кримінальному процесі має право: робити заяви, що піддягають занесенню до протоколу, повязані з виявленням, закріпленням та вилученням доказів; звертатися з дозволу слідчого або суду з запитаннями до осіб, які беруть участь у провадженні слідчої дії; ознайомитися із змістом протоколу слідчої дії, в провад-женні якої брав участь спеціаліст. Спеціаліст має також право на винагороду за виконання своїх обовязків та на відшкодування вит-рат, повязаних зі зявленням за викликом до правоохоронних органів (ст. 92 КПК України), а також право на забезпечення без-пеки. Відповідно до ст. 128-1 КПК України спеціаліст зобовязаний: своєчасно зявитися за викликом; брати участь у провадженні слідчої дії, використовуючи свої спеціальні знання та навички для сприяння слідчому у виявленні, закріпленні та вилученні доказів; звертати увагу слідчого на обставини, повязані з виявленням та закріпленням доказів; давати пояснення з приводу спеціальних пи-тань, що виникають під час провадження слідчої дії.

Настановою про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України (наказ МВС України № 682 від ЗО серпня 1999 року) на експертів-криміналістів, які беруть участь у проведенні с цічіпс дій як спеціалісти, покладається також обовязок мати кваліфіковано використовувати відповідні науково-технічні засоби; проводити необхідні експрес-аналізи виявлених сидів та давати слідчому розгорнуті відомості про можливі прикмети злочинців. Спеціаліст діє за вказівкою слідчого та несе особисту відповідальність за повноту і правильність використання всіх на-уково-технічних засобів, що є в його розпорядженні і призначені для виявлення, фіксації та вилучення речових доказів.

Поняті. Залучення понятих у кримінальному процесі має на меті створення необхідних умов для обєктивного та правильного про-вадження слідчих дій, засвідчення та закріплення доказів.

Ст. 127 КПК України передбачає обовязкову участь не менше двох понятих при провадженні обшуку, виїмки, огляду, предявленні осіб та предметів для впізнання, відтворенні обстанов-ки й обставин події, описі майна та огляді.

Як поняті можуть бути викликані будь-які не заінтересовані у справі повнолітні громадяни. Не можуть бути понятими по-терпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого та потерпілого, працівники органів дізнання та попереднього слідства.

Поняті зобовязані:

бути присутніми під час провадження слідчої дії;

після закінчення слідчої дії засвідчити своїм підписом у про-токолі факт, зміст та результати цієї дії;

не розголошувати без дозволу слідчого чи дізнавача дані, які стали відомі йому у звязку з виконанням своїх обовязків (функції понятого).

Поняті мають право:

робити зауваження і заяви з приводу проваджуваних з їх участю слідчих дій, які підлягають занесенню до протоколу;

ознайомитись з протоколом слідчої дії, проваджуваної з їх участю;

одержувати відшкодування витрат, повязаних з участю в кримінальній справі;

на забезпечення особистої безпеки.

Перекладач. Як перекладач (ст. 128 КПК України) до участі у кримінальному процесі може бути залучена будь-яка не заінтере-сована у результаті справи особа, що володіє мовою, якою ведеться судочинство, а також мовою, якою володіють та користуються будь-які учасники процесу.

Перекладач зобовязаний:

-- зявитися за викликом слідчого, органу дізнання, прокурора або суду;

здійснити повно і точно доручений йому переклад та засвідчити його правильність своїм підписом у відповідних проце-суальних документах;

заявити самовідвід за наявності відповідних обставин, що
вказують на його заінтересованість у справі чи залежність від інших учасників процесу;

не розголошувати без дозволу слідчого дані попереднього слідства;

додержуватися порядку судового розгляду.

За ухилення від зявлення перекладач може бути оштрафований відповідно до ст. 1854 Кодексу України про адміністративні право-порушення.

За відмову від виконання обовязків перекладача, а також за завідомо неправильний переклад він несе відповідальність згідно зі ст. 178 та 179 Кримінального кодексу України.

Слідчий, орган дізнання, прокурор або суд зобовязані пояснити перекладачеві його обовязки та попередити під розписку про кримінальну відповідальність за відмову від перекладу або за завідомо неправильний переклад.

Перекладач не має права втручатися в діяльність слідчого або суду, давати будь-яку оцінку сказаному окремими особами, чиї по-казання він перекладає.

Перекладач за наявності відповідних підстав має право на забез-печення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених зако-нами України. Закон не визначає інших прав перекладача. Проте як учасник слідчої дії він має ті самі права, що й усі при цьому при-сутні, зокрема поняті. За аналогією, як зазначають С.П. Щерба, А.Я, Марков та Т.І. Стеснова, перекладач під час участі в допиті, очній ставці та інших слідчих діях має право робити зауваження та заяви, що підлягають занесенню до протоколу. Він має право також оскаржити дії слідчого та органу дізнання.

Беручи участь у слідчій дії, перекладач засвідчує своїм підписом відповідність записів у протоколі тому, що мало місце в дійсності, може вносити до протоколу свої зауваження та поправки.

Секретар судового засідання -- учасник кримінального проце-су, в процесуальні обовязки якого входить ведення та засвідчення своїм підписом правильності протоколу судового засідання та ро-зпорядчого засідання суду.

Він виконує за дорученням судді також необхідні організаційні функції: повідомляє учасників процесу про час і місце розгляду справи, зясовує причини незявлення та інформує про це суд, ви-конує інші доручення головуючого із забезпечення судового про-цесу (вручає копію вироку, надає можливість ознайомлення з про-токолом судового засідання тощо).

Секретар судового засідання повинен бути не заінтересованим у результатах справи.

Правила відводу судді повною мірою стосуються і секретаря су-дового засідання, з тим лише обмеженням, що попередня його участь у справі як спеціаліста, експерта, перекладача або секретаря судового засідання не може бути приводом для відводу.

Делись добром ;)