SWOT-аналіз в області державне управління на регіональному рівні (на прикладі Сумської області)

контрольная работа

Вступ

На сучасному етапі розвитку світове співтовариство дійшло до тієї межі, коли стали істотно відчутні глобальні проблеми, які можуть призвести до занепаду та загибелі людства. Глобальні проблеми людства більшою або меншою мірою здійснюють вплив на кожну країну світу і на Україну зокрема, зіставлення її з іншими державами в світовому рейтингу дає змогу визначити вплив як глобальних проблем людства, так і відокремити специфічні національні проблеми, притаманні тільки нашій державі. Аналіз існуючих підходів до використання інструментарію в системі оцінок розвитку регіонів та дослідження проблем і конкурентних переваг.

Зміни міжнародної економічної конюнктури, глибоке ураження економіки України світовою фінансово-економічною кризою, негативні наслідки бездіяльності влади протягом останніх пяти років, прогресивні політичні та суспільні зрушення сьогодення разом із завданнями програми Президента України «Україна для людей» висувають нові вимоги до пріоритетів розвитку країни та її регіонів. В умовах, коли джерела швидкого зростання докризових років вичерпано, єдиний шлях до виходу України на траєкторію сталого розвитку полягає в комплексному реформуванні системи державного та регіонального управління, націленому на суттєве підвищення конкурентоспроможності економіки країни в цілому та окремих її територій. Програма Президента України «Україна для людей» визначає цей напрям тезою «сильна економіка - сильна держава». Кардинальна зміна векторів пріоритетного розвитку регіонів України у світлі цих вимог ставить перед керівництвом Сумської області принципово нові завдання, що вимагають застосування новітніх методів та інструментів, розробки бачення, місії та стратегії розвитку області на довгостроковий період.

Традиційні кількісні показники розвитку області (максимізація валового регіонального продукту, обсягів інвестицій, доходу домогосподарств) без визначення чітких механізмів та інструментів їх досягнення є шлях до створення формального документа. Натомість, ураховуючи завдання та пріоритети державної стратегії регіонального розвитку, необхідно розробити дієву стратегію перетворення Сумської області на конкурентоспроможний соціально-економічний комплекс, який забезпечує створення гідного життєвого середовища для людей на основі оптимального використання всього наявного в регіоні економічного, управлінського та духовного потенціалу розвитку.

Це відповідним чином видозмінює підходи до формування стратегії розвитку області. Нові підходи мають полягати у формуванні бачення майбутнього області принаймні на 5-10 років наперед, визначенні її місії та стратегічної мети, встановленні інтегрованих показників розвитку, досягнення яких передбачатиме скоординовані дії місцевої влади та бізнесу на основі спільної зацікавленості в підвищенні інвестиційної привабливості пріоритетних галузей області, у стрімкому розвитку центрів економічного зростання, збільшенні кількості робочих місць та впровадженні енерго- та ресурсозберігаючих технологій, створенні сприятливого для ведення бізнесу та життя середовища.

Делись добром ;)