logo
Strateg-ost2

Реальний сектор (2008–2015 рр.)

У 2008–2009 рр. передбачається:

Розвиток інфляції у 2008 році прогнозується на рівні 112–114% (грудень до грудня). Це стане наслідком зростання цін на енергоносії, що за умов поступової адаптації підприємств до нових реалій не призведе до значних кризових явищ, але спричинятиме зниження рентабельності та погіршення економічної динаміки в енерговитратних видах економічної діяльності, передусім хімії, металургії, а також в суміжних галузях, які споживають цю продукцію; одночасно активізація інфляційних процесів відбуватиметься як наслідок подорожчання у 2007 році продуктів харчування;

У 2010–2015 рр. прогнозується забезпечення зростання інвестицій як визначального чинника економічного зростання та підтримки стабільної динаміки виробництва. Це буде зумовлено:

Водночас розвиток інвестиційної активності буде гальмуватися відносно високим рівнем інфляції, яка спричинятиме збільшення відсоткових ставок на фінансових ринках та подорожчання зовнішніх ресурсів недержавних запозичень. Зростання інвестицій очікується в 2010–2011 рр. на рівні 10,2–12,1% з деяким уповільненням їх динаміки у 2012–2015 рр. до 7,5–9,3%.

Поширення зовнішніх ринків за умов збільшення ємності внутрішнього ринку при одночасному стримуванні імпорту готових товарів сприятиме суттєвому приросту ВВП, який прогнозується на рівні у 6,8% в середньому за рік у 2009–2011 рр. із деяким прискоренням темпів економічного росту у 2012 – 2015 рр. до 7,2% у середньому за період. В основі такого зростання будуть істотні структурні зрушення в напрямі суттєвого збільшення виробництва товарів з підвищеним вмістом доданої вартості, а також прискорений розвиток окремих секторів послуг – ділових, комп’ютерних, наукових, інжинірингових.

Темпи інфляції в міру підвищення реальних темпів зростання економіки будуть уповільнюватися – як за рахунок технологічного прогресу, що здешевлюватиме виробництво (зокрема, в компоненті енерговитрат), так і через зростаюче насичення внутрішнього ринку товарами вітчизняного виробництва. Водночас, підвищуватиметься рівень зовнішньої рівноваги, що зумовить не лише реальне, але й помірне номінальне підвищення курсу національної валюти. Останнє зменшуватиме ціни імпортних товарів на внутрішньому ринку.

Передбачається, що на ринку праці продовж прогнозованого періоду відбуватиметься, з одного боку, процес часткового повернення з-за кордону працівників, які виїжджали для тимчасової роботи за кордоном. Цьому сприятимуть підвищення темпів росту економіки, зростання рівня доходів всередині країни, а також зміна структури економіки, що зумовлюватиме зростання попиту на кваліфікованих працівників. З іншого боку, в умовах низьких темпів народжуваності зростатиме загальний дефіцит трудових ресурсів, що визначатиме необхідність приїзду на роботу в Україну іноземців, як правило з країн "третього світу" (які згодні працювати за менші гроші, ніж в країнах Заходу). Тому прогнозується істотна зміна балансу потоків робочої сили і скорочення після 2010 р. загального позитивного сальдо трансфертів.

За базовим варіантом прогнозу розвитку сфери послуг на 2008–2015 рр. припускається:

В 2004 р. Україна отримала роялті та ліцензійних виплат у розрахунку на душу населення 0,9 дол. США, Росія – 1,5 дол., Ірландія – 54,2 дол., Швеція – 384 дол., Сполучені Штати Америки – 178,2 дол. США;

а) відновленням темпів росту у інших секторах економіки;

б) зменшенням відносно високої ефективності послуг внаслідок відновлення матеріального забезпечення неринкових послуг;

в) зменшенням ролі транспортних послуг, оскільки їх зростання вимагає значних інвестицій, часу та угод з іншими країнами.

За базовим сценарієм частка послуг у ВВП в 2015 р. може становити 59 – 60% (без будівельних послуг), за оптимістичним 61 – 63%.

Монетарна політика (2008–2015 рр.) орієнтуватиметься на те, що:

- НБУ реалізуватиме стриману (гнучку) грошово-кредитну політику з метою балансування попиту та пропозиції грошей, забезпечення стабільності гривні та підвищення монетизації економіки. Приріст грошової маси 2007–2008 рр. буде меншим (30–35%) ніж у 2005–2006 рр.;

- незмінність політики підтримки стабільного обмінного курсу та уникнення різких коливань номінального курсу гривні у 2008 році відповідно до "Засад грошово-кредитної політики на 2007 р." (у межах 4,95–5,25 грн за долар США). Поступовий перехід до більш гнучкого курсоутворення у 2009–2015 рр., розширення коридору коливань обмінного курсу гривні з метою більш активного використання процентної політики та переходу до режиму інфляційного таргетування;

- зростання цін споживчого ринку буде стримуватись адміністративними заходами уряду та запровадженням ринкових механізмів регулювання цін, стабілізацією темпів збільшення споживання населення (що пов’язано із повільнішим зростанням доходів громадян);

- процентні ставки за кредитами у національній валюті у 2007–2008 рр. залишатимуться високими (13,5–14,0%), але зменшуватимуться в міру приборкання інфляції у 2009–2015 рр.

Фіскальна політика (2008–2015 рр.) орієнтуватиметься на те, що:

- в 2008–2010 рр. в цілому не очікується посилення фіскального тиску на реальний сектор економіки. Хоча держбюджет прийматиметься в пакеті із змінами до податкового законодавства, зокрема, зростання ставки прибуткового податку з громадян з 13 до 15%, а також можливого зменшення ставки ПДВ з 20 до 18% і ставки податку на прибуток з 25 до 20%;

- встановлені (з 2005 р.) правила повернення ПДВ (при умові їх збереження в прогнозному періоді) спричинюють умови для подальшого розгортання процесу нарощення дебіторської та кредиторської заборгованостей, а також викликатимуть скорочення обігових коштів суб’єктів господарювання.

Соціальна політика (2008–2015 рр.) має орієнтуватися на те, що:

- починаючи з 2008 р. і надалі, зменшуватиметься, порівняно з попереднім періодом, природне скорочення населення, а сальдо міграції в Україну зберігатиметься позитивним, тому чисельність населення в Україні суттєво не буде зменшуватися;

- темпи зростання наявних доходів і середньомісячної заробітної плати у 2007–2008 рр. будуть меншими за середні у 2002–2006 рр. Основний приріст як номінальної, так і реальної середньомісячної заробітної плати у 2008–2009 рр. буде отримано, по-перше, за рахунок помірного підвищення мінімальної заробітної плати; по-друге, уточнення єдиної тарифної сітки для окремих категорій працівників бюджетної сфери;

- у 2008–2009 рр. вища частка кінцевих споживчих витрат домашніх господарств буде покриватися наявними доходами населення. Частка наявних доходів населення відносно ВВП, починаючи з 2001 р., зростала, і у 2001–2007 рр. дорівнювала в середньому 64% ВВП. Допускаємо, що у 2008–2009 рр. вона не буде нижчою за цю ж величину і повільно зростатиме. Оскільки у 2008–2009 рр. очікується зниження темпів реальної середньомісячної заробітної плати і реальних наявних доходів населення порівняно з попередніми роками, і таке відхилення буде не дуже значним, то це гарантуватиме стабільність споживчого ринку і подальше економічне зростання;

- сучасний стан домашніх господарств характеризується нарощуванням споживання, але споживча спіраль не розкручується, не дивлячись на зростання споживчих кредитів, наявних доходів населення і мінімальних соціальних стандартів. У коротко- і середньостроковому періоді очікуються помірні темпи (6–7% в середньому за рік) зростання споживання, оскільки, по-перше, очікується запровадження поміркованих мінімальних соціальних стандартів; по-друге, середньомісячна заробітна плата надалі буде зростати значно меншими темпами порівняно з її темпами, що мали місце у 2001–2007 рр., причинами їх сповільнення є необхідність зберігати конкурентоспроможність підприємств реального сектора;

- рівень безробіття за методологією МОП у 2008–2009 рр. буде знижуватися порівняно з 2007 р. внаслідок збільшення чисельності зайнятих, тому не буде суттєвим дестабілізуючим фактором на ринку праці, хоч можливі певні коливання у рівні безробіття як серед високо-, так і низькокваліфікованих працівників;

- у 2009–2015 рр. будуть знижені темпи зростання реальної середньомісячної заробітної плати порівняно з 2007–2008 рр., а надалі темпи зростання номінальної заробітної плати будуть вищими за індекс споживчих цін і меншими від темпів зростання номінального ВВП;

- у 2009–2015 рр. темпи реальних наявних доходів населення і реальної середньомісячної заробітної плати поступово з незначними відхиленнями будуть зближатися з темпами реального ВВП, що є ознакою стабільного економічного розвитку і гарантуватиме меншу диференціацію зайнятих і населення за рівнем доходів.

Зовнішньоекономічна діяльність (2008–2015 рр.) орієнтується на:

- очікуване поступове і дуже помірне збільшення темпів зростання експорту (з 4,2% у 2007 р. до 6,4% у 2010 р.), темпи якого будуть, однак, нижчими за темпи росту реального ВВП країни. Це зумовить прогресуюче падіння рівня експортної квоти вітчизняного виробництва, оскільки зростаюча його частина буде направлятися на внутрішній ринок, який розвиватиметься прискореними темпами;

- динаміку імпорту, ймовірно, спостерігатимуться два різні періоди розвитку. Спочатку відбудуться деяке зростання темпів імпорту товарів та послуг (до 5,2–5,5% у 2007–2008 рр.) внаслідок завершення переходу на європейські ціни в постачанні природного газу з Росії, а також дуже високого попиту на імпорт в період оновлення виробництва. Останній чинник зберігатиме перевищення темпів росту імпорту над експортом до 2009 р., після чого спостерігатиметься помітне уповільнення темпів імпорту та їх відставання від темпів росту експорту. Це означатиме тенденцію до вирівнювання негативного сальдо торговельного балансу та балансу поточних операцій загалом. Проте в умовах значної потреби в імпорті в тривалий період оновлення капіталу (до 2015 р.) ще збережеться від’ємне сальдо торговельного балансу України. Водночас, в умовах прискорення темпів росту реального ВВП та при зростанні з 2009 р. номінального курсу гривні спостерігатиметься стала тенденція до падіння імпортної квоти у ВВП: з 51,7% у 2007 р. до 45,0% у 2015 р.

- значне підвищення цін на природний газ та подальше зростання світових цін на нафту. За таких умов слід очікувати істотного зростання витрат виробництва, а отже, й відносного падіння цінової конкурентоспроможності українських енергоємних виробництв, які досі становлять основу експортного потенціалу України. Очевидно, що це спонукатиме до масового впровадження нових енергозберігаючих технологій, а також певної структурної корекції української промисловості в напрямі прискореного розвитку її енергоекономних компонентів. Обидва напрями потребуватимуть значного піднесення рівня інвестицій, у тому числі й підтримання високого рівня іноземних інвестицій, а також інвестиційного імпорту. Це при повільній динаміці експорту (внаслідок часткової втрати його цінової конкурентоспроможності) визначатиме істотне зростання дефіциту торговельного балансу, а отже, й дефіциту поточних операцій;

- рух капіталів, у процесі чого спостерігатиметься перехід від одностороннього руху капіталів (в Україну) до двостороннього руху – за рахунок прискореного розвитку легального експорту капіталу – з поступовим вирівнюванням загального сальдо балансу руху капіталів. Останнє є необхідною передумовою для завоювання зовнішніх ринків товарів з високим вмістом доданої вартості, а також ринків високотехнологічних товарів, для яких потрібна постійна комерційна присутність на відповідних зовнішніх ринках. Як наслідок таких зрушень відбуватиметься також зростання рівня надходження доходів в країну і відповідне зменшення чистого сальдо руху доходів;

- зростання прямих іноземних інвестицій в країну в період її прискореної технологічної реконструкції. Пік припливу таких інвестицій прогнозується в 2008–2009 рр. коли, по-перше, повною мірою проявлять себе наслідки приєднання України до СОТ, хоча по-друге, може мати місце певна девальвація національної валюти (надто велике негативне сальдо балансу поточних операцій вимагатиме цього за умов скорочення притоку валюти в країну за іншими напрямками; в іншому разі можлива ревальвація гривні, що негативно відіб’ється на темпах зростання економіки). Проте починаючи із 2009 р., відбудеться деяке зменшення річних обсягів припливу ПІІ та їх стабілізація на рівні близько 3800 млн. дол. США. Такий рівень прямих іноземних інвестицій зумовлюватиме формування негативного сальдо доходів впродовж всього періоду, хоча й з тенденцією до зменшення його рівня. Збереження досить великого негативного сальдо руху доходів в умовах значного розширення легального експорту капіталів визначатиметься, зокрема, тим, що рівень прибутковості бізнесу в Україні є істотно вищим, ніж в країнах ОЕСР.

За оцінкою впливу зазначених припущень за базовим сценарієм передбачається деяке уповільнення динаміки ВВП до 6,5–6,8% в 2007–2009 рр. та прискорення до 7,2% в 2010–2015 рр. у середньому за період через поступове відновлення інвестиційної складової економічного розвитку.

Головним джерелом інвестицій залишатимуться власні кошти підприємств, а з 2009 р. очікується активізація інвестиційного попиту та його задоволення за рахунок внутрішнього запозиченого фінансування. Водночас прогнозується подальше зростання бюджетних інвестицій та відповідного збільшення обсягів кредитних ресурсів (таблиця). Темпи зростання валових інвестицій при цих умовах прогнозуються на високому рівні: 9,2–12,1% у середньому за рік. В середньостроковій перспективі очікується поліпшення інвестиційного та підприємницького клімату за умов вступу України до СОТ та упровадження у зв’язку з цим більш стабільних та прозорих умов розвитку, що є наслідком членства у СОТ.

Зростання ВВП забезпечуватиметься активізацією як внутрішнього, так і зовнішнього попиту. Водночас слід відзначити, що для України ці показники є дещо низькими за умов, коли за роки трансформаційного спаду втрачено майже половину ВВП. У прогнозованому періоді передбачається уповільнення цінової динаміки, але темпи інфляції залишаються достатньо високими через суттєве зростання наявних доходів населення (інфляція з боку попиту) та інфляційні очікування товаровиробників в умовах значного підвищення цін на енергоносії (формування інфляції з боку пропозиції). Прогнозується помірна активність уряду на ринку внутрішніх запозичень, що призведе до зосередження кредитної діяльності в приватному секторі, і відобразиться в зниженні середньозваженої процентної ставки за кредитами при зміні підходів до формування пропозиції грошей з боку НБУ.

Внутрішньо- та зовнішньоекономічні ризики для розвитку економіки України випливають як з непередбаченості зміни ключових параметрів розвитку світової економіки, так і можливої нездатності адекватно відповідати на основні зовнішньоекономічні виклики за умов впливу негативних внутрішніх процесів розвитку внаслідок посилення політичної нестабільності.

Серед ризиків та обмежуючих макроекономічних умов прогнозного періоду, що сформувалися у 2005–2007 рр. і продовжують залишатися проблемними у 2008–2015 рр., слід зазначити такі:

Ризики стосовно реального сектора (2008–2015 рр.):

Ризики прогнозу стосовно розвитку сфери послуг (2008–2015 рр.):

Ризики прогнозу стосовно бюджетної політики (2008–2015 рр.):

Ризики прогнозу стосовно монетарної політики (2008–2015 рр.):

Ризики прогнозу стосовно соціальної політики (2008–2015 рр.):

Ризики прогнозу стосовно зовнішньоторговельної політики (2008–2015 рр.):

Очікується, що вказані ризики можуть реалізуватися в 2008–2015 рр., при цьому їх вірогідність зменшуватиметься при успішному здійсненні структурних реформ та запровадженні сучасних технологій.

Результати розрахунків показують: якщо економічний розвиток України в довгостроковій перспективі буде проходити дуже повільно, підтримуючи в середньому хоч і позитивні, але досить низькі темпи росту ВВП (на рівні 3,0 – 3,5% за 2008 – 2015 рр.), на тлі низької інвестиційної активності з практично вичерпаними традиційними джерелами економічного зростання та можливими економічними кризами і зовнішніми шоками в умовах зростаючої міжнародної конкуренції, такий розвиток подій значно погіршить становище України у світі, не дозволить її модернізувати свою економіку та гідно конкурувати з іншими країнами. Зазначений сценарій виникає за межами прогнозованого інтервалу динаміки ключових макроіндикаторів щодо забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки і не відповідає основним концептуальним засадам даної Стратегії.

Додаток 2: Структурні передумови конкуренції в окремих сферах економічної діяльності в Україні

Таблиця

Прогноз основних макроіндикаторів економіки України до 2015 р. за базовим сценарієм

Показник

Роки та періоди середньорічної динаміки

Фактичні дані

Прогнозна оцінка

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008–2010

2011–2015

Кількість та зайнятість населення, млн

Кількість населення

47,92

47,52

47,14

46,78

46,55

46,32

45,92

45,47

Зайняте населення (15–70 років)

20,4

20,55

20,44

20,64

20,72

20,81

20,86

20,94

Зміна реальних макропоказників до попереднього року, %

Основні фонди

0,9

2,9

3,5

1,1

2,2

2,3

2,5

2,8

Промислове виробництво

7,0

15,8

12,5

3,1

6,2

10,1

9,6

10,5

ВВП

5,2

9,6

12,1

2,7

7,1

6,5

6,8

7,2

у тому числі:

кінцеві споживчі витрати

4,0

10,0

9,7

15,7

11,2

7,1

6,4

7,0

домогосподарств

6,0

11,5

13,5

20,6

14,2

10,4

7,5

8,1

сектора ЗДУ

-0,1

6,9

1,8

2,9

2,8

2,7

2,1

2,2

валове нагромадження основного капіталу

5,3

22,5

20,5

3,9

18,7

16,1

9,5

10,1

експорт товарів і послуг

11,1

10,3

21,3

-12,2

-3,1

4,5

6,4

7,0

імпорт товарів і послуг

7,4

16,4

15,5

6,4

6,3

8,4

6,8

6,4

Ціни та обмінний курс

ІСЦ, середні за рік

0,8

5,2

9,1

13,5

9,1

12,5

8,5

4,5

ІЦВ, середні за рік

3,0

7,8

20,4

16,8

9,5

19,3

11,3

5,0

Обмінний курс, середній за період, грн/дол. США

5,33

5,33

5,32

5,12

5,05

5,05

5,2

5,3`

Гроші та кредит, % річних

Ставка рефінансування НБУ

9,2

7,0

9,0

9,3

8,7

8,5

8,0

6,2

Відсоткова ставка за кредитами

24,8

18,0

17,8

16,0

15,9

13,5

14,0

10,2

Відсоткова ставка за депозитами

7,8

7,5

9,3

9,4

9,2

9,2

7,8

6,5

Грошова база, % до попереднього періоду

33,6

30,1

34,2

54,2

18,1

32,0

19,0

15,2

Грошова маса (М3), % до попереднього періоду

41,8

46,5

32,3

54,3

35,2

34,2

28,7

25,1

Зведений бюджет, % до ВВП

Загальні надходження

27,4

28,2

26,5

30,4

32,0

29,9

28,3

26,5

Загальні витрати

26,7

28,4

29,4

32,2

32,7

30,5

29,8

27,5

Сальдо

0,7

-0,2

-2,9

-1,8

-0,7

-2,6

-1,5

-1,0

Соціальні показники, %

Реальна середньомісячна заробітна плата

18,2

15,2

23,8

20,3

18,3

12,4

11,7

9,3

Рівень реального безробіття (за методологією МОП)

10,1

9,3

9,2

8,9

8,1

8,0

7,6

6,8

Джерело: Статистичний щорічник України. 2005. – К.: Держкомстат України

Додаток 3: Використання сільського господарства для цілей розвитку

66