logo
Kompleksnij_zvedenij_1

34. Безготівкові розрахунки.

Залежно від уречевленості грошових коштів розрізняють готівкові та безготівкові форми розрахунків.

Готівкові розрахунки передбачають фізичну передачу гро­шових знаків від однієї особи до іншої на виконання свого обо­в'язку перед іншою стороною.

Відповідно, у безготівкових розрахунках немає елемента фізичної наявності грошей, а предметом передачі є право вимоги.

Законом встановлено пріоритет щодо проведення розрахун­ків у безготівковій формі. Зокрема, він обов'язковий для роз­рахунків між юридичними особами, а також за участі фізич­них осіб, котрі пов'язані зі здійсненням підприємницької дія­льності. Хоча можуть проводитися і в готівці, якщо інше не встановлено законом. Розрахунки за участі фізичних осіб, не пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть проводитися за їх вибором у готівковій або в безготівко­вій формі за допомогою розрахункових документів в електрон­ному або паперовому вигляді (ст. 1087 ЦК).

Безготівкові розрахунки проводяться через банки, інші фі­нансові установи, в яких відкрито відповідні рахунки, якщо ін­ше не випливає із закону та не зумовлено видом безготівкових розрахунків.

Види безготівкових розрахунків: платіжними дорученнями; акредитивами; розрахунковими чеками (чеками); розрахунками за інкасо; іншими розрахунками, передбаченими законом, банківськи­ми правилами та звичаями ділового обороту.

Платіжне доручення — це розпорядження володільця ра­хунка обслуговуючому банку, відповідно до якого банк зобов'я­зується за дорученням платника грошових коштів, що роз­міщено на його рахунку в цьому банку, переказати певну гро­шову суму на рахунок визначеної платником особи (одержува­ча) у цьому чи в іншому банку в строк, встановлений законом або банківськими правилами, якщо інший строк не передбаче­но договором або звичаями ділового обороту. Форма та зміст платіжного доручення визначаються законом та банківськими правилами.

Акредитив — це доручення клієнта (платника) — заявника акредитива, за яким банк відповідно до поданого доручення або від свого імені зобов'язується провести платіж на умо­вах, визначених акредитивом, або доручає іншому (виконуючо­му) банку здійснити цей платіж на користь одержувача гро­шових коштів або визначеної ним особи — бенефіціара.

Види акредитивів: покритий і непокритий. У разі відкриття покритого акредитива бронюються грошові кошти платника на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку. У разі відкриття непокритого акредитива банк-емітент гарантує оплату за акредитивом у разі, якщо на рахунку платника тим­часово немає коштів, за рахунок банківського кредиту.

Розрізняють відкличний і безвідкличний акредитиви. Відклич­ний може бути змінено або анульовано банком-емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення одержувача гро­шових коштів без створення перед одержувачем будь-яких но­вих зобов'язань (ст. 1094 ЦК). Безвідкличний може бути ану­льовано або його умови може бути змінено лише за згодою на це одержувача грошових коштів (ст. 1095 ЦК).

Інкасове доручення — це доручення клієнта банку здійсни­ти за рахунок клієнта дії щодо одержання від платника пла­тежу та (або) акцепту платежу.

Розрахунковий чек (чек) — це документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахун­ка (чекодавця) банку переказати певну вказану в чеку грошову суму одержувачеві (чекодержателю).

До інших видів безготівкових розрахунків належать мемо­ріальний ордер, платіжна вимога, платіжна вимога-доручення, вексель та ін.

Меморіальний ордер — розрахунковий документ для оформ­лення операцій зі списання коштів з рахунка платника та внутрішньобанківських операцій.

Платіжна вимога — розрахунковий документ, що міс­тить вимогу стягувана або, у разі договірного списання, отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунка платника на рахунок отримувача.

Платіжна вимога-доручення є складним розрахунковим документом, оскільки містить вимогу одержувача безпосеред­ньо до платника про сплату визначеної суми коштів, а та­кож подальше доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка визначеної ним суми коштів та пе­рерахування її на рахунок одержувача.

Вексель — це нічим не обумовлене письмове зобов'язання, яке оформлено у суворій відповідності до встановлених вимог, сплатити певну грошову суму держателю векселя або тому, кому він накаже. Залежно від того, хто визначений у векселі платником, векселі поділяють на прості та переказні.